Тексты > > Ряби́на

Ряби́на

Ряби́на

Ряби́на

Ряби́на – невысо́кое де́рево, дово́льно распространё́нное на террито́рии Росси́и и Белару́си. Име́ет кру́пные ли́стья и я́рко-кра́сного цве́та плоды́. Ряби́на ча́сто разво́дится как декорати́вное де́рево; плоды́ её́ иду́т в пи́щу, а тяжё́лая, упру́гая, про́чная древеси́на — для столя́рных изде́лий.

Ряби́на име́ет значе́ние и ка́к медоно́с. Её́ плоды́ потребля́ются в све́жем ви́де, в ви́де варе́нья, дже́мов, киселе́й, насто́ек, пастилы́, мармела́да, желе́, а та́кже мочёная и марино́ванная.

 

 

 

 

 

 

Ключевы́е слова́:

Ряби́на

Де́рево

Плоды́

Древеси́на